Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Polsce

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna to placówka publiczna. Obejmuje swoją opieką dzieci, młodzież i ich rodziców z danego miasta. Współpracuje również z placówkami oświatowymi – udzielając wsparcia nauczycielom przedszkoli i szkół. Usługi świadczone przez poradnię są bezpłatne i nie wymagają skierowań.

 

Do zadań poradni należy w szczególności:

 1. Wszechstronna i kompleksowa diagnoza psychologiczna, logopedyczna praz pedagogiczna dziecka na tle jego sytuacji rodzinnej i szkolnej. Celem diagnozy jest jak najwcześniejsze wychwycenie anomalii, zaburzeń rozwojowych oraz zdrowotnych.
 2. Rozpoznawanie, określanie predyspozycji, zdolności oraz indywidualnych potrzeb dziecka.
 3. Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
 4. Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach.
 5. Wielospecjalistyczna terapia zaburzeń u dzieci.
 6. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole.
 7. Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom.

 

Zadania specjalistów pracujących w poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych:


 • PSYCHOLOG

 1. Stawianie diagnozy dzieciom dotyczącej rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego.
 2. Diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się, jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia.
 3. Prowadzenie terapii indywidualnej dzieci, młodzieży i ich rodzin.
 4. Prowadzenie terapii grupowej w różnego rodzaju trudnościach w zależności od potrzeb uczestników.
 5. Prowadzenie grup psychoedukacyjnych dla młodzieży i rodziców.
 6. Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem ADHD
 7. Działania psychoprofilaktyczne na terenie szkół.
 8. Przeprowadzanie zajęć w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych w klasach na terenie szkoły lub poradni.
 9. Udzielanie porad rodzicom na podstawie przeprowadzonych badań.
 10. Kierowanie dzieci do lekarzy specjalistów.
 11. Współpraca z innymi instytucjami jak: sąd, policja, MOPS.
 12. Konsultowanie z nauczycielami, pedagogami szkolnymi w sprawach uczniów.
 13. Uczestnictwo w radach pedagogicznych.
 14. Prowadzenie rad pedagogicznych na określony temat.
 15. Uczestnictwo w dniach otwartych.
 16. Współprowadzenie zebrań dla rodziców.

 

 • LOGOPEDA

 

1. Diagnoza zaburzeń mowy u dzieci.

2. Wczesna  interwencja logopedyczna dla dzieci od 1 do 3 lat.

3. Terapia wad wymowy.

4. Terapia jąkania indywidualna lub/ i grupowa.

5. Konsultacje dla nauczycieli i rodziców.

 

 • PEDAGOG

 

 1. Diagnoza trudności w nauce.
 2. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się takich jak dysleksja, dyskalkulia.
 3. Ćwiczenia  kompensacyjno-korekcyjne.
 4. Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
 5. Wspieranie rozwoju poprzez wykorzystanie metod: kinezjologii edukacyjnej, Weroniki Sherborn, tańca w kręgu, Dobrego Startu, pracy z mandalą, metafory graficznej, relaksacji i wizualizacji.
 6. Udzielanie  instruktażu rodzicom do pracy z dziećmi w domu.
 7. Przekazywanie wskazówek nauczycielom do pracy z dziećmi w szkole.

 

Drodzy Rodzice !

 

Specjalnie dla Was publikujemy poniżej wykaz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Polsce.

Ważne:

Korzystanie z pomocy udzielanej w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych jest dobrowolne i nieodpłatne oraz nie wymaga skierowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.