Komu przysługuje wielospecjalistyczna pomoc

Poniżej prezentujemy wykaz najważniejszych jednostek chorobowych dających wskazania do udzielenia wczesnej, wielospecjalistycznej pomocy w ośrodkach wczesnej interwencji terapeutycznej.

 

I. Wybrane problemy, stany, urazy,  rozpoczynające się już w okresie okołoporodowym  (obciążenia okołoporodowe)

 • Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi, powikłaniami ciąży
 • Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami związanymi z akcją porodową i porodem
 • Opóźniony wzrost płodu oraz niedożywienie płodu
 • Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży oraz niską masą urodzeniową dziecka.
 • Rozerwanie struktur śródczaszkowych, krwotok spowodowany urazem porodowym
 • Urazy porodowe ośrodkowego, obwodowego układu nerwowego
 • Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
 • Zaburzenia oddychania noworodka
 • Zamartwica urodzeniowa
 • Zaburzenia krwotoczne i hematologiczne u płodu i noworodka
 • Zaburzenia mózgowe noworodka

 

II. Wrodzone wady rozwojowe, zniekształcenia

 • Przepuklina mózgowa
 • Małogłowie
 • Wodogłowie wrodzone
 • Rozszczep kręgosłupa
 • Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego

 

III. Wrodzone wady rozwojowe, zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego:

 • Rozszczep wargi  i podniebienia
 • Wrodzone zniekształcenie mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa, klatki piersiowej
 • Palce dodatkowe, zrost palców, zniekształcenia zmniejszające kończyny

 

IV. Aberracje chromosomowe

 • Zespół Downa
 • Zespół Edwardsa
 • Zespół Patau
 • Zespół Turnera
 • Trisomie, częściowe trisomie autosomów
 • Monosomie i delacje autosomów
 • Inne aberacje chromosomów

 

V. Choroby układu nerwowego

 • Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
 • Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne
 • Zaburzenia poza piramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
 • Zaburzenia okresowe i napadowe m.in. padaczka, stan padaczkowy
 • Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych oraz mięśni: miastenia ciężka rzekomoporaźna, inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe, pierwotne zaburzenia mięśniowe.
 • Porażenia mózgowe i inne zespoły porażeniowe: dziecięce porażenie mózgowe, porażenie połowicze, porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe, inne zespoły porażenne
 • Inne zaburzenia układu nerwowego: wodogłowie, encefalopatia toksyczna, inne zaburzenia mózgu, inne zaburzenia układu nerwowego gdzie indziej niesklasyfikowane

 

VI. Zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania

 • Upośledzenie umysłowe lekkie, umiarkowane, głębokie, nieokreślone,
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
 • Zaburzenia artykulacji (dyslalie)
 • Zaburzenia ekspresji mowy
 • Zaburzenia rozumienia mowy i wrodzone zaburzenia percepcji słuchowej, dysfazja, afazja, głuchota słów
 • Zaburzenia mowy
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych
 • Autyzm dziecięcy
 • Autyzm atypowy
 • Zespół Retta
 • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w okresie dzieciństwa
 • Zaburzenia funkcjonowania społecznego zaczynające się w okresie dzieciństwa
 • Mutyzm wybiórczy
 • Tiki, zespół tików głosowych i ruchowych (zespół de la Tourette’a )
 • Stereotypie ruchowe
 • Opóźnienie rozwoju psychoruchowego

 

VII. CHOROBY OKA, UPOŚLEDZENIE WIDZENIA I ŚLEPOTA

 • Upośledzenie widzenia
 • Nieokreślone zaburzenie widzenia
 • Ślepota i upośledzenie wzroku
 • Ślepota uboczna
 • Nieokreślona utrata wzroku

 

VIII. CHOROBY UCHA

 • Głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza)
 • Głuchota przewodzeniowa, obustronna
 • Głuchota przewodzeniowa nieokreślona
 • Głuchota czuciowo-nerowa, obustronna
 • Głuchota czuciowo-nerowa, nieokreślona
 • Ubytek słuchu
 • Inne zaburzenia percepcji słuchowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.