Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju – szansa na prawidłowy rozwój Twojego Dziecka


Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym, dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością oraz ich rodzinom.

Termin „Dziecko niepełnosprawne” – oznacza to dziecko, u którego lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub upośledzenie. Dziecko niepełnosprawne w oparciu o ustawę o rehabilitacji posiada orzeczenie
o niepełnosprawności.

Natomiast terminem „Dziecko zagrożone niepełnosprawnością” określa się dziecko z grupy ryzyka (powikłana ciąża, poród), u którego lekarz stwierdza zagrożenie nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością lub upośledzeniem czynności fizycznych.

 

Formy jak i sposoby pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
4 kwietnia 2005 roku (DZ. U. nr 68, poz. 587). Na mocy tego rozporządzenia wszystkie dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością mają zapewnioną bezpłatną, kompleksową i specjalistyczną pomoc od chwili urodzenia lub od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do czasu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.

 

Uwaga:

Niestety od 2009 roku obowiązuje nowe rozporządzenie MEN
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w myśl którego wczesnym wspomaganiem rozwoju można objąć dziecko dopiero od momentu wykrycia niepełnosprawności, a nie jak było wcześniej również dziecko zagrożone niepełnosprawnością.

 

Cel i przebieg zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju

 

Celem zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspierania rozwoju dzieci (WWRD) jest pobudzenie psychologicznego i społecznego rozwoju dziecka oraz jego nauczanie. Zajęcia dostosowane są indywidualnie do potrzeb dziecka i obejmują zajęcia ze specjalistami takimi jak logopeda, psycholog, pedagog oraz rehabilitant.

Wspomniany wyżej zespół specjalistów oprócz organizowania i prowadzenia zajęć z dzieckiem uczy również rodziców samodzielnej pracy z dzieckiem w domu.

Liczba godzin zajęć dla jednego dziecka określona jest przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu.

 

Terapia (zajęcia) prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się w odpowiednio przygotowanych do tego typu zajęć placówkach.

 

Należą do nich:

- przedszkola

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne

- ośrodki wczesnej interwencji terapeutycznej

 

W szczególnych wypadkach np. choroby dziecka lub w przypadku najmłodszych dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia zajęcia mogą odbywać się również u dziecka w jego domu.

 

Jak uzyskać zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać opinię lub orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Stosowne opinie lub orzeczenia zapewniające najwłaściwszą formę kształcenia uwzględniające stan zdrowia i potrzeby dziecka wydają Zespoły orzekające. Zespoły orzekające działają w specjalnych poradniach oraz w publicznych lub niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Wybierając poradnię należy kierować się adresem zamieszkania (zameldowania) lub jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola należy wybrać  poradnię, która opiekuje się danym przedszkolem.

 

Z wnioskiem o objęcie dziecka specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wystąpić rodzic, lub prawny opiekun.

 

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powinien zawierać następujące dokumenty oraz informacje:

 

 1. Dane dziecka w postaci: imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu miejsca zamieszkania.
 2. Imiona  i   nazwisko(a)   rodziców   (prawnych   opiekunów),   adres   miejsca   ich zamieszkania.
 3. Określenie   przyczyny   i   celu,   dla   którego   formułowany   jest   wniosek o uzyskanie orzeczenia.
 4. Zaświadczenie lekarskie ze stwierdzoną niepełnosprawnością i dokładną diagnozą.
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada).
 6. Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich.
 7. Opinię o funkcjonowaniu dziecka z placówki (jeżeli dziecko uczęszcza).
 8. Podpis wnioskodawcy.

 

Rodzaje orzeczeń i opinii dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Wyróżniamy następujące rodzaje orzeczeń i opinii:

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 2. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
 3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci
  i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola oraz szkoły.
 4. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim.
 5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawności. Z zajęć zorganizowanych na podstawie opinii o potrzebie WWRD korzystają dzieci w wieku od narodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.

Po uzyskaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka rodzic lub prawny musi  udać się do placówki, która realizuje wczesne wspomaganie rozwoju. Może to być m.in.:

 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
 • przedszkole integracyjne,
 • przedszkole ogólnodostępne,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.

 

W wybranej przez siebie placówce można dowiedzieć się szczegółowo, jak będzie wyglądała organizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

Joomla 1.5 free themes, business hosting service.