Stymulacja funkcji lewej półkuli mózgowej PDF Drukuj Email

 

Aby dziecko opanowało język mówiony i pisany musi posiadać umiejętność szeregowania, układania sekwencji oraz ujmowania relacji. Za umiejętności te odpowiada lewa półkula mózgowa. Nadrzędną zasadą tych ćwiczeń jest linearny porządek od strony lewej do prawej. Umiejętność zachowania właściwego kierunku przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.

 

 

Do stymulacji funkcji  lewej półkuli mózgowej doskonałe są następujące pomoce:

 

STYMULACJA I TERAPIA - SZEREGI I SEKWENCJE

 

Szeregi i sekwencje to pierwszy zestaw ćwiczeń z serii Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania to doskonała pomoc dla rodziców oraz nauczycieli przedszkolnych, która znacznie obniży ryzyko dysleksji oraz usprawni funkcjonowanie dziecka w szkole.

Zdolność wykonywania sekwencji ruchów, zapamiętywania kolejności dźwięków i znaków oraz odtwarzania ich warunkuje skuteczne funkcjonowanie człowieka w świecie, w tym sprawne posługiwanie się językiem. Ćwiczenia pomogą dzieciom pokonać trudności z odczytywaniem zasad, powtarzaniem elementów w odpowiedniej kolejności, zachowaniem kierunku od lewej do prawej, a więc przygotują do nauki czytania i pisania, usprawnią posługiwanie się językiem w jego wersji mówionej i pisanej oraz znacznie ułatwią funkcjonowanie ucznia w szkole.

 

 

 

 

STYMULACJA I TERAPIA - RELACJE CZASOWE I PRZESTRZENNE

 

 

 

Relacje czasowe i przestrzenne to zestaw ćwiczeń ułatwiających dzieciom posługiwanie się wyrażeniami przyimkowymi oraz przygotowujących do pełnego rozumienia czytanych tekstów. Proponowany materiał umożliwia właściwe opanowanie systemu językowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•          RELACJE

 

Relacja ujmuje zależność między dwoma bądź większą liczbą elementów. Ujęcie relacji wymaga przetwarzania sekwencyjnego, charakteryzującego pracę lewej półkuli mózgu. Najistotniejsze w terapii funkcji poznawczych jest wypracowanie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy elementami i związków zachodzących między nimi. Sprawności te są konieczne do opanowania języka mówionego i pisanego, ale także relacji społecznych, umiejętności kategoryzowania i rozumienia zależności przyczynowo- skutkowych

 

•          SEKWENCJE

 

Sekwencja jest ciągiem znaków (symboli), stanowiącym uporządkowaną według określonej reguły strukturę. W sekwencji struktury (dwu-, trzy-, czteroelementowe) powtarzają się. Miejsce kolejnego znaku w sekwencji wynika z przyjętej arbitralnie reguły. Definicja sekwencji odzwierciedla porządek znaków językowych – mówionych i pisanych, dlatego tak ważne w procesie terapii wszystkich dzieci są ćwiczenia porządkowania.

 

 

 

•          SZEREGI

Szereg jest ciągiem elementów ustawionych obok siebie w linii prostej – przytoczona najprostsza definicja ujmuje to, co najistotniejsze w języku mówionym i pisanym. Dzięki linearnemu porządkowi głosek w słowach i liter w wyrazach zapisanych możliwe jest budowanie znaczeń. Jakiekolwiek zakłócenie tego porządku nadaje wypowiedzeniu inny sens (kot : kto, nos : son, seton : notes).

 

 

  Joomla 1.5 free themes, business hosting service.